POLITYKA PRYWATNOŚCI DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH
(dalej również: „Polityka Prywatności”)

I. PREAMBUŁA

Bakalland S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Fabryczna 5, 00-446 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 00000000253890, NIP: 5211501724 (dalej: „Bakalland”) w niniejszej Polityce Prywatności określiła zasady przetwarzania i ochrony danych Użytkowników Witryny. Użytkownicy mogą poprzez wysłanie Zgłoszenia za pośrednictwem Witryny, wziąć udział w loterii promocyjnej „Jesienny Festiwal Smaków” (zwanej dalej: „Loterią”).

Zasady przetwarzania i ochrony danych Użytkowników, którzy przystąpili do Loterii poprzez przesłanie Zgłoszenia, określa regulamin Loterii dostępny na podstronie Witryny: www.jesiennyfestiwalsmakow.pl Informacje zawarte na Stronie są sprawdzane pod kątem poprawności. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.

Bakalland nie przekazuje danych Użytkowników podmiotom nieuprawnionym, a w razie wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa współpracuje z organami powołanymi do ścigania naruszeń. W celu dokładnego wyjaśnienia stosowanych przez Bakalland zasad przy gromadzeniu i przetwarzaniu danych udostępnionych Bakalland za pomocą Witryny, stworzona została niniejsza Polityka Prywatności.II. DANE OSOBOWE W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM W LOTERII

1. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane przez Bakalland w ramach usługi oferowanej przez Witrynę, będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych z poz. zm. (Dz.U. 2018, poz. 1000, dalej również: „UODO”) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”).

2. Administratorem danych osobowych podawanych przez Uczestników i Laureatów Nagród w formularzach przewidzianych Regulaminem jest Bakalland S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Fabryczna 5, 00-446 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 00000000253890, NIP: 5211501724.

Administratorem danych osobowych Laureatów Nagród w zakresie w jakim są one przetwarzane w celu realizacji obowiązku wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej, w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązków podatkowych związanych z przyznaniem Nagród i kontroli celnoskarbowej oraz danych osobowych Uczestników w zakresie postępowań reklamacyjnych związanych z Loterią oraz obrony roszczeń z tytułu udziału w Loterii jest IQ Marketing (Poland) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-954) przy ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17 (zwana dalej „IQ Marketing”).

W niniejszym dokumencie Bakalland i IQ Marketing zwani są łącznie „Administratorem”.

3. Bakalland i IQ Marketing stosują wszelkie wymagane obowiązującymi przepisami zabezpieczenia, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, w szczególności ochronę przed udostępnieniem danych osobom nieupoważnionym.

4. Poprzez uzupełnienie danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w Witrynie, Użytkownik przekazuje Bakalland wskazane w formularzu dane osobowe, obejmujące w szczególności:
a. adres e-mail;
b. oświadczenie o ukończeniu 18 roku życia.

5.
a) Bakalland wykorzystuje dane osobowe Użytkownika uzyskane przy dokonaniu zgłoszenia w Witrynie w celach związanych przedmiotowo z Loterią „Jesienny Festiwal Smaków” organizowanej przez IQ Marketing (Poland) sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, tj.: w celach związanych z ustaleniem prawa danego Uczestnika do Nagrody, wydania Nagrody, ogłoszenia wyników Loterii.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Bakalland jest zgoda Uczestnika lub Laureata.

b) IQ Marketing wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celu:
a) realizacji obowiązku wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej,
b) sprawozdawczości księgowo-podatkowej i ewentualnej kontroli celno-skarbowej,
c) obsługi postępowań reklamacyjnych w Loterii,
d) obrony roszczeń z tytułu udziału w Loterii.

Podstawą do przetwarzania danych osobowych przez IQ Marketing w zakresie, w jakim są one przetwarzane w celu realizacji obowiązku wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej jest art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 165 z późn. zm). Dane podmiotu składającego reklamacje przetwarzane są na podstawie art. 61 ust. 3 pkt 11 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 165 z późn. zm.). Dane osobowe Laureatów w zakresie, w jakim są one przetwarzane do wypełnienia obowiązków podatkowych i rachunkowych związanych z przyznaniem Nagród oraz kontroli prawidłowości przeprowadzania gry hazardowej przetwarzane są na podstawie art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 poz. 395), art. 54 ust. 1 pkt 3 Ustawy z 9 dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. 2018 poz. 508), art. 70 § 1 Ustawy z dnia 1 stycznia 1998 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 poz. 201), § 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie kontroli skarbowej wykonywanej w zakresie prowadzenia i urządzania gier w zw. z art. 8 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 165 z późn. zm). Podstawą przetwarzania danych Laureata Nagrody, której wartość wynosi co najmniej 2.280,00 zł jest art. 20 ust. 7 pkt. 1) ustawy o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 165). W zakresie danych przetwarzanych w celu obrony roszczeń podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes IQ Marketing (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

6. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, a udzielona przez Użytkownika zgoda jest podstawą przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby realizacji Loterii i wydania nagród w Loterii. Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika w celu rozpatrzenia wniesionych przez niego reklamacji jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

7. Użytkownikowi przysługuje możliwość realizacji uprawnień wynikających z UODO i RODO, w szczególności prawo dostępu do własnych danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, gdy jego podstawą jest uzasadniony interes Administratora, a także prawo do żądania przeniesienia tych danych, gdy podstawą do przetwarzania jest zgoda. Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu ma zgodność z prawem, przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem, że prawo do cofnięcia zgody przysługuje w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w oparciu o zgodę. Użytkownik ma także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego. Uprawnienia te mogą być realizowane w szczególności poprzez kontakt z Administratorem w sposób określony w punkcie VI. Polityki Prywatności.

8. Bakalland zastrzega, iż może powierzyć przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją Loterii innym podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jak również podmiotom świadczącym usługi kurierskie lub pocztowe celem wydania Nagród. Do danych osobowych Użytkowników mogą mieć też dostęp podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora, w tym agencje marketingowe, podmioty księgowe lub informatyczne. W szczególności Bakalland powierzył przetwarzanie danych osobowych Użytkowników IQ Marketing, jako organizatorowi Loterii, w zakresie niezbędnym do zorganizowania i przeprowadzenia Loterii. Bakalland powierza dane osobowe Użytkowników podmiotom świadczącym usługi hostingowe, na potrzeby prowadzenia korespondencji e-mailowej.

9. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane, w zależności od tego, w jakim celu je przetwarza: a. w przypadku zgody na przetwarzanie danych osobowych, której udzielił Uczestnik lub Laureat Nagrody- do czasu realizacji celu zgody lub jej odwołania, w zależności od tego co nastąpi wcześniej;
b. w zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń Administratora lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami- do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń;
c. w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze- przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują przechowywanie dokumentacji i wypełnianie względem Uczestnika lub Laureata Nagrody obowiązków z nich wynikających.


III. DANE OSOBOWE W ZWIĄZKU Z UŻYTKOWANIEM WITRYNY

1. Dane osobowe Użytkowników Witryny są zbierane i przetwarzane w zależności od sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Witryny www. Dane osobowe Użytkownika mogą być zbierane i przetwarzane w związku ze świadczeniem usług oferowanych przez Stronę, w tym w związku z udzielaniem odpowiedzi na pytania, operacyjności Witryny, zgłoszeniem udziału w Loterii, w tym wypełnianiem formularza zgłoszeniowego w Witrynie. W dwóch ostatnich przypadkach Użytkownik winien zapoznać się z dokumentem Regulaminu dostępnym na podstronie Witryny.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych, które są niezbędne do korzystania z danej usługi Witryny może uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z tej usługi.

2. Dane Użytkownika zbierane w związku z przeglądaniem Witryny przez Użytkownika są przetwarzane zgodnie z listą stosowania plików cookies, jednak nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika lub wyczyszczenia zawartości plików cookies w przeglądarce z której usług Użytkownik korzysta. Dane osobowe zbierane w ramach skrzynki kontaktowej przetwarzane są przez okres miesiąca od daty udzielenia odpowiedzi na zapytanie z uwagi na konieczność zachowania ciągłości korespondencji.

3. Dane Użytkowników Witryny przetwarzane są w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Witryny t.j. wyświetlenia zawartości Witryny, w celu utrzymania sesji na niniejszej Stronie, zapewnienia bezpieczeństwa. Dane zbierane w ramach skrzynki kontaktowej, dostępnej w zakładce „Kontakt” (dalej: ”Skrzynka kontaktowa”), przetwarzane są na potrzeby udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych Użytkowników Witryny są przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która przewiduje zawieranie umów dot. świadczenia usług drogą elektroniczną (podstawa: art. 6 ust. 1 pkt b) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych). Podstawą prawną przetwarzania danych w celach statystycznych i analitycznych zbieranych z wykorzystaniem narzędzi Google Analytics, jest wyraźna zgoda użytkownika wyrażona przy wejściu na Stronę (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych). Podstawą prawną przetwarzania danych osób korzystających ze skrzynki kontaktowej jest uzasadniony interes Administratora polegający na niepozostawianiu złożonego z własnej inicjatywy Użytkownika zapytania bez odpowiedzi.

5. Dane osobowe Użytkowników Witryny i osób kontaktujących się przez formularz kontaktowy mogą zostać ujawnione innym podmiotom wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z dostarczaniem Witryny, w tym organom uprawnionym z mocy przepisów prawa.
Dane Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych w celach statystycznych/analitycznych zbieranych z wykorzystaniem narzędzi Google Analytics przy wejściu na Stronę, zostaną powierzone spółkom z grupy Google, na potrzeby stosowania na Stronie narzędzi analitycznych Google Analytics. W przypadku przekazywania danych do Stanów Zjednoczonych przestrzegane są postanowienia porozumienia EU-US Privacy Shield. Przekazywanie danych do innych państw znajdujących się poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego następuje na podstawie wzorcowych klauzul umownych. Przekazanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy nie wpływa na możliwość korzystania z praw osoby, której dane dotyczą, w tym prawa uzyskania dostępu i kopii danych (w takich sprawach proszę kontaktować się bezpośrednio z Administratorem).

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do korzystania z Witryny.

7. Przeglądanie Witryny wiąże się z koniecznością ujawnienia Administratorowi adresu IP oraz danych osobowych zbieranych za pośrednictwem plików cookies i innych technologii umieszczanych przez Witrynę na urządzeniu, z którego korzysta Użytkownik. Dzieje się tak, ponieważ każde urządzenie podłączone do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP; na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego dany użytkownik łączy się z siecią.
Dodatkowo – jednak wyłącznie w przypadku wyrażenia stosownej zgody przy wejściu na Stronę – Strona gromadzi dodatkowe dane dotyczące odwiedzanych stron takie jak: liczba odwiedzin, kraj, przeglądarka, czas wizyty itp. Analizujemy gromadzone dane korzystając z rozwiązania zewnętrznego dostawcy, używając narzędzi Google Analytics, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony. Informacje te będą wykorzystywane wyłącznie do zbiorczych, anonimowych opracowań statystycznych, co pozwoli na ulepszanie produktów i obsługi klienta niniejszej witryny.

8. Dane osobowe i inne dane o charakterze nieosobowym zgromadzone za pośrednictwem Witryny przechowywane są na bezpiecznym serwerze, a dostęp do danych ma wyłącznie upoważniony personel, przeszkolony z zakresu ochrony danych osobowych i zabezpieczeń systemu informatycznego, jak również zobowiązany do zachowania ścisłej poufności. Dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych zgodnych z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych. Środki zabezpieczenia danych zostały dostosowane do wymagań RODO.

IV. REKLAMACJE, PYTANIA I WSPARCIE TECHNICZNE

W celu uzyskania informacji dotyczących świadczonych usług lub wsparcia technicznego dla Użytkowników, Użytkownik może wysłać zapytanie bezpośrednio do obsługi, zajmującej się wsparciem technicznym, poprzez uzupełnienie formularza zamieszczonego w Witrynie w zakładce „Kontakt”. Zapytania Użytkowników, w tym reklamacje na działanie Witryny, będą na bieżąco rozpatrywane przez podmiot bezpośrednio świadczący usługę - IQ Marketing. Odpowiedź na zapytanie (reklamację) zostanie przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej, z którego Użytkownik wysłał wiadomość (reklamację).

Reklamacje dot. przebiegu Loterii mogą być składane wyłącznie w formie wskazanej w Regulaminie.

V. PLIKI COOKIES

1.Niektóre z elementów Witryny mogą wykorzystywać pliki cookies, czyli tzw. ciasteczka. Są to małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika, aby go zidentyfikować, a także poprawić i przyspieszyć niektóre operacje. Pliki cookies są przechowywane na urządzeniu Użytkownika, pomagając w dostosowaniu Witryny do jego osobistych preferencji. Większość plików cookies zawiera nazwę Witryny, czas przechowania oraz unikalny numer. Inne informacje zbierane automatycznie podczas odwiedzania Witryny, to między innymi adres IP, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, system operacyjny, itp. Te dane są zbierane między innymi przy pomocy plików cookies. Strona stosuje cookies sesyjne i stałe.

2.Strona korzysta z następujących plików cookies:

Nazwa pliku cookie Używany Termin wygaśnięcia Opis i zastosowanie
pliki cookies techniczne
SESSION_WWW_D41A021EKoniec sesjiPrzechowuje informację o identyfikatorze sesji przypisanym do danego użytkownika.
ACCEPT_COOKIES_REDIRECTKoniec sesjiPozwala na przekierowanie użytkownika na właściwą podstronę, gdy ten zaakceptuje komunikat o ciasteczkach.
ACCEPT_COOKIES_POLICY1 rokPrzechowuje informację o zaakceptowaniu przez użytkownika warunków przetwarzania ciasteczek przed 25.05.2018.
ACCEPT_NEW_COOKIES_POLICY1 rokPrzechowuje informację o zaakceptowaniu przez użytkownika warunków przetwarzania ciasteczek po 25.05.2018.
REMEMBER_IS_181 rokPrzechowuje informacje o zapamiętaniu faktu ukończenia 18 lat przez użytkownika.
CONFIRM_TECHNICAL_COOKIES1 rokPrzechowuje potwierdzenie możliwości umieszczania ciasteczek, które są konieczne do utrzymania elementów technicznych strony związanych z interakcją pomiędzy użytkownikiem, a stroną internetową. Nie dotyczą przetwarzania danych osobowych, a jedynie elementów realizujących zachowanie odpowiednich warunków technicznych.
CONFIRM_ANALYTICS_COOKIES1 rokPrzechowuje potwierdzenie możliwości umieszczania ciasteczek wykorzystywanych do analizy ilościowej i jakościowej ruchu internetowego na stronie internetowej (np. Google Analytics).
CONFIRM_SOCIAL_MEDIA_COOKIES1 rokPrzechowuje potwierdzenie mozliwości umieszczania ciasteczek wykorzystywanych przez serwisy społecznościowe.
CONFIRM_MONITORING_COOKIES1 rokPrzechowuje potwierdzenie możliwości umieszczania ciasteczek wykorzystywanych w celu zapisania, na przykład, historii interakcji osoby, której dane dotyczą z reklamami, danych demograficznych zebranych odnośnie do danej osoby, której dane dotyczą, lokalizacji osoby, której dane dotyczą itp.
pliki cookies analityczne
_ga2 lataGromadzi informacje o sposobie korzystania z witryny w celach analitycznych – nie zbiera danych osobowych.
_gat1 minutaOgranicza gromadzenie danych, jeżeli na jednej stronie otrzymano zbyt wiele żądań użytkowników. Niektóre żądania użytkowników są blokowane, a wyniki wyświetlane – nie zbiera danych osobowych.
_gid24 godzinyGromadzi informacje o pojedynczej wizycie użytkownika na stronie – nie zbiera danych osobowych.


3.W każdej chwili Użytkownik może ograniczyć Administratorowi dostęp do plików cookies. W tym celu Użytkownik powinien zmodyfikować ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Administrator zastrzega, że zmiana ustawień może doprowadzić do nieprawidłowości w funkcjonowaniu Witryny na urządzeniu, z którego Użytkownik będzie aktualnie korzystać, a w skrajnych przypadkach nawet do całkowitego uniemożliwienia korzystania z Witryny. Zmiana ustawień polegająca na rezygnacji z umożliwienia zbierania danych z wykorzystaniem narzędzi Google Analytics, czy też stosowania społecznościowych plików cookies nie powinna w żadnym stopniu ograniczyć możliwości korzystania ze Witryny.

*Użytkownik może poprzez zmianę ustawień przeglądarki wyłączyć obsługę plików cookies. Najczęściej odpowiednia opcja znajduje się w zakładce prywatność lub ustawienia danego programu.

Poniżej znajdują się informacje, jak można zmienić ustawienia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

Internet Explorer:
1. Otwórz program Internet Explorer, klikając przycisk Start, a następnie klikając polecenie Internet Explorer.
2. Kliknij przycisk Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje internetowe.
3. Kliknij kartę Prywatność, a następnie w obszarze Ustawienia przesuń suwak do najwyższego położenia, aby zablokować wszystkie pliki cookies, lub do najniższego położenia, aby zezwolić na wszystkie pliki cookies, a następnie kliknij przycisk OK.
Chrome:
1. Kliknij menu Chrome na pasku narzędzi przeglądarki.
2. Wybierz Ustawienia.
3. Kliknij Pokaż ustawienia zaawansowane.
4. W sekcji „Prywatność” kliknij przycisk Ustawienia treści.
5. W sekcji „Pliki cookies” możesz zmienić ustawienia plików cookies
Firefox:
1. Na górze okna Firefoksa naciśnij przycisk Firefox, (w systemie Windows XP kliknij menu Narzędzia) i wybierz Opcje.
2. Wybierz panel Prywatność.
3. Z menu rozwijanego elementu Program Firefox: wybierz opcję: będzie używał ustawień historii użytkownika.
4. Zaznacz Akceptuj ciasteczka, by włączyć, odznacz, by wyłączyć obsługę ciasteczek.
Opera:
1. Przejdź do zakładki Narzędzia w górnym menu Opery i z rozwijanego menu wybierz Preferencje
2. W okienku, które się pojawi przejdź do zakładki Zaawansowane, z menu po lewej stronie wybierz Ciasteczka i zmień ustawienia plików cookies

VI. KONTAKT UŻYTKOWNIKA Z BAKALLAND/ IQ MARKETING

Nasz sposób kontaktu z Użytkownikiem zależy od zakresu udzielonych przez niego informacji. Jeśli Użytkownik zechce skontaktować się z Bakalland w sprawie dotyczącej danych osobowych, może to zrobić wysyłając e-mail, na adres: iod@bakalland.pl. Jeśli Użytkownik zechce skontaktować się z IQ Marketing w sprawie dotyczącej danych osobowych, może to zrobić wysyłając e-mail, na adres: abi@iq-marketing.pl. W zależności od podmiotu, do którego zwróci się Użytkownik- Bakalland albo IQ Marketing, na życzenie Użytkownika poinformuje go szczegółowo o celu, sposobie i zakresie przetwarzania jego danych osobowych, a także udzieli innych wymaganych przez prawo informacji.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 15 października 2018 r. Niniejsza Polityka Prywatności ma charakter informacyjny i jest spełnieniem obowiązków informacyjnych nałożonych na administratora danych przez UODO oraz RODO.